Du har {{cart.length}} hold i kurven

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Kerteminde Husflid med hjemsted i Kerteminde kommune.
§ 2 Landsorganisation
Foreningen er medlem af Oplysningsforbundet Fora med tilhør i Region Fyn.
§ 3 Formål
Foreningens formål er at fremme og udvikle dansk husflid gennem folkeoplysende virksomhed samt bevare og videregive håndværksmæssige og kulturelle værdier.
§ 4 Virksomhed
Formålet søges opnået gennem folkeoplysende kurser og aktiviteter for alle aldersgrupper samt debatter og udstillinger indenfor rerlevante fag og emner for den enkelte og fællesskabet.
§ 5 Medlemmer
Alle kan blive medlemmer af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.
§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Den konstituerer sig selv. Formanden, skolelederen eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder. Der skrives referat af møderne.
Det er bestyrelsens opgave at:
l. Udarbejde program for medlemsaktivitet og kursusvirksomhed.
2. Ansætte og afskedige en skoleleder.
3. Udarbejde budget og regnskab.
4. Føre fortegnelse over foreningens ejendele og evt. holde disse forsikret mod tyveri og brand.
§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i februar-marts måned. Indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne mindst 2 uger før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest l uge før dens afholdelse.
Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter.
l. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand og skoleleder.
3. Aflæggelse og godkendelse af reviderede regnskaber for aktivitets- og kursusvirksomhed.
4. Indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Valgperioden er 2 år for bestyrelsesmedlemmer og 1 år for revisorer.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.
Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.
Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller l/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.
§ 9 Skoleleder
Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse af kursusvirksomheden for børn og voksne i henhold til Folkeoplysningsloven.
Skolelederen udarbejder undervisningstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med lærerne.
§ 10 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret. Der føres regnskab for kurser og aktiviteter. Regnskaberne revideres af revisorer og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Flest mulige af foreningens midler skal opbevares i pengeinstitut.
Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
§ 11 Deltagerindflydelse
Deltagere i kursusvirksomheden orienteres om foreningens virksomhed og om muligheden for at øve indflydelse på ledelsen som medlem af foreningen. Der gives desuden mulighed for, at kursisterne kan vælge et ekstra medlem til bestyrelsen for et år ad gangen.
§ 12 Vedtægtsændring
Vedtægterne kan ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidig udsendt dagsorden. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med vedtægterne for Fora.
§ 13 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst kan afholdes 14 dage efter den første.
For at sikre formalia i forbindelse med eventuelle overskydende aktiver skal Fora orienteres sammen med indkaldelse til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.
§ 14 Anvendelse af foreningens aktiver
Ved opløsning overgår eventuelle aktiver til Fonden for Husflid og Håndarbejde, hvor midlerne anvendes til fremme og udvikling af dansk husflid.
Foreningens papirer afleveres til arkivering hos et lokalt museum eller arkiv.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. februar 2019.
Lovene er herefter sendt til Fora og Kerteminde kommune.

KONTAKT


Kerteminde Husflid
Hyrdevej 114
5300 Kerteminde

Skoleleder: Ib Solvang

Telefon: 2341 0417

Mail: kerteminde@husflid.dk

CVR: 10 24 46 09

Formand Sara Hanghøj, 2235 3345, sarahanghoej@live.dk


Medlem af Fora